Echtscheidingsconvenant, of convenant, is een ander woord voor “overeenkomst”. In een convenant worden de verdere afspraken die u maakt over uw scheiding of echtscheiding opgenomen. Het gaat dan vooral om afspraken die betrekking hebben op financiële zaken en vermogen als:

  • partneralimentatie;
  • de verdeling van gemeenschappelijke bezittingen en het vermogen;
  • de verdeling van geldschulden;
  • vaststelling van de over- of onderbedeling;
  • de huur- of koopwoning;
  • lijfrentepolissen of kapitaalverzekering;
  • pensioenrechten.

Een onderdeel van de echtscheidingsprocedure is meestal de vastlegging van de door u uiteindelijk gemaakte afspraken in het convenant. Dit is een juridisch document, een overeenkomst.

Het convenant wordt samen met diverse bijlagen uiteindelijk bij de Rechtbank ingediend samen met het 'verzoek tot echtscheiding'. Indien u een samenwoning beëindigd zal een convenant veelal niet bij de Rechtbank worden ingediend. De Rechtbank spreekt uiteindelijk bij beschikking de scheiding uit. Zodra de echtscheiding is ingeschreven bij de gemeente bent u officieel gescheiden.

home-img-one

Convenant

Een echtscheidingsconvenant is niet verplicht maar wel verstandig. De vastlegging van de gemaakte afspraken in een convenant biedt naast duidelijkheid ook zekerheid voor de toekomst. Door vastlegging van de afspraken in een convenant voorkomt u meestal dat er in de toekomst discussie ontstaat over wat er nu precies wel maar ook vooral níet is afgesproken.

Bovendien is het convenant een juridisch document waar andere derden om kunnen verzoeken. Bijvoorbeeld de bank, het pensioenfonds of de belastingdienst.

De afspraken zijn gemaakt kunnen fiscale gevolgen hebben. De belastingdienst kan het gevolg van bepaalde gemaakte afspraken soms als een schenking aanmerken met als gevolg een aanslag schenkbelasting.

In een echtscheidingsconvenant worden soms diverse vermogensbestanddelen tegen elkaar weggestreept. Het recht op partneralimentatie wordt bijvoorbeeld weggestreept tegen het aandeel van de ander van ongeveer dezelfde waarde in de overwaarde van de eigen woning. Dit kan onder voorwaarden als een schenking worden aangemerkt.  Het is belangrijk dat u hier op gewezen wordt en aanvullende afspraken hierover kunt maken in het convenant.

Uiteindelijk is het convenant, samen met het ouderschapsplan, in een echtscheidingsprocedure het belangrijkste juridische document. Tevens is het daarmee ook het meest complexe fiscale- en juridische document.

 

Bel voor informatie

Pensioen

In de wet is bepaald dat pensioenrechten die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd moeten worden verevend. Alleen de pensioenrechten die tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd komen voor verevening in aanmerking. Pensioenrechten die voor of na het huwelijk werden/worden opgebouwd komen dus in beginsel niet voor verevening in aanmerking. U kunt dar daar andere afspraken over maken. Ook is er een drempelbedrag voor pensioenverevening ingesteld. Kleinere pensioenen kunnen daardoor buiten de verevening vallen.

Een overzicht van de door u opgebouwde pensioenrechten kunt u vinden op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Alleen als u daar samen overeenstemming over bereikt, of als bij de akte van huwelijkse voorwaarden andere afspraken zijn gemaakt, kan van pensioenverevening worden afgezien. Overeenstemming is ook nodig voor het maken van afwijkende afspraken, zoals afspraken over conversie. Voor conversie is daarnaast toestemming van de pensioenuitvoerders nodig.

Voor pensioenverevening zorgt uw pensioenuitvoerder. Het verzoek daartoe dient tijdig door de pensioenuitvoerder(s) te zijn ontvangen. Dat wil in dit geval zeggen dat het verzoek tot pensioenverevening binnen twee jaar nadat de (echt)scheiding tot stand is gekomen door de pensioenuitvoerder moet zijn ontvangen.

Is het verzoek tot pensioenverevening tijdig ontvangen, dan zal de pensioenuitvoerder het deel berekenen waarop de ander recht heeft. Vanaf het moment waarop de uitkeringen starten zal de pensioenuitvoerder het deel waar de ander recht op heeft rechtstreeks aan de ander uitbetalen.

Het aandeel in het pensioen van de ander ontvangt u zodra de ander de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en de uitkeringen starten. Op het moment waarop de ander komt te overlijden eindigt de betaling van pensioen en eindigt ook uw aandeel daarin.

Ingeval van conversie wordt uw berekende aandeel in het pensioen van de ander omgezet in een eigen pensioen.

Bij pensioenverevening volgt een uitkering vanaf het moment waarop de ander pensioen ontvangt tot aan diens overlijden. Dit ongeacht uw leeftijd. Bij conversie ontvangt u het aandeel vanaf het moment waarop u zelf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt tot het moment waarop u komt te overlijden.

Conversie kan alleen plaatsvinden als u daar samen voor kiest én als de pensioenuitvoerder daarmee instemt. De pensioenuitvoerder zal daarvoor een risicoanalyse opstellen. Al naar gelang de uitkomst daarvan zal een pensioenuitvoerder wel of niet instemmen met conversie. Omdat conversie niet mogelijk is zonder instemming van de pensioenuitvoerder zal de instemmingsverklaring van de pensioenuitvoerder eerst beschikbaar moeten zijn voordat u tot definitieve afspraken komt over conversie.

 

Bel voor informatie